Конституція Країни Добра

 Загальноосвітньої середньої школи №189

з поглибленим навчанням англійської

та німецької мов Деснянського району м. Києва

 

Преамбула до Конституції Країни Добра школи №189

 

Створення Країни Добра СЗШ №189 ініційоване учнями школи та її вчителями, мета створення Країни Добра полягає в тому, щоб забезпечити краще спілкування учнів та вчителів, допомагати учням у вирішенні особистих та шкільних питань, організовувати шкільні культурні та наукові заходи. Основним законом Країни Добра є Конституція “Країни Добра”, яка не суперечить Конституції України і є  обов’язковою для виконання всіма учнями середньої школи №189.

Ця Конституція має вплив тільки на території Країни Добра ЗСШ №189.

Країна Добра являє собою мікромодель, яка складається з дитячої організації “Добрик - Всесвіт” (1-7 класи) та учнівського самоврядування – Ради старшокласників “Дружба” (8-11 класи).

Форма правління Країною – президентсько-парламентська республіка.

                                   

 

                    РОЗДІЛ 1

 

                        ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.

Стаття 1. Країни Добра є демократична, соціальна, правова мікромодель держави

 

Стаття2. Країна Добра є невід’ємною частиною середньої школи №189 і України.

 

Стаття 3. Країна Добра у своїй діяльності додержується правил середньої школи №189 і Конституції та Законів України.

 

Стаття 4. Носієм суверенітету  і єдиним джерелом влади в Країні Добра є учні та вчителі середньої школи №189.

 

Стаття 5. Державна влада в Країні Добра поділяється на законодавчу та виконавчу. Органи законодавчої, виконавчої влади здійснюючи своє повноваження у встановлених Конституцією Країни Добра в межах і відповідно до Конституції та Законів України.

 

Стаття 6. Конституція Країни Добра має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти Країни Добра приймаються на основі Конституції Країни Добра і неповинні суперечить їй та Конституції, Законам та іншим нормативно-правовим актам України.

 

Стаття 7. Державною мовою Країни Добра є – українська мова.

 

Стаття 8. Правовий порядок в Країні Добра ґрунтуються на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути змушений робити те що не передбачено законодавством Країни Добра і України.

Стаття 9. Грошовою одиницею Країни Добра є добрики. Управлінням обігу добриків фінансовий відділ Країни Добра.

 

Стаття 10. Державним символом Країни Добра є герб, прапор.

 

Державний герб Країни Добра складається з земної кулі, меридіанів та паралелей кулі-це паралелі класів, три хлопчика, які стоять на кулі являє собою співдружність між адміністрацією школи, батьками та учнями. Єднає всіх - “Дружба”.

 

Державний прапор  Країни Добра – стяг темно-синього кольору. На якому розміщується герб Країни Добра.

 

Символ – Країни Добра – Ляльковий герой Добрик.

 

Стаття 11. Гімн Країни Добра

Слова: О.Ігнатова, О.Ковалюк

Музика: А.Березки, затверджений в 2001 році.

 

                      РОЗДІЛ 2

 

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ.

 

Стаття 12. Волевиявлення учнів Країни Добра здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

 

Стаття 13. Право голосу на виборах і референдумі мають всі учні 5-11 класів школи №189. На виборах Голови шкільної Країни Добра право голосу мають і вчителі школи №189.

 

Стаття 14. Вибори до керівних органів Країни Добра є вільним і здійснюється на основі загального рівного права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

 

Стаття 15. Референдум та вибори Голови Країни Добра призначаються активом учнівського самоврядування школи відповідно їхніх повноважень, встановлених Положенням про вибори Голови учнівського самоврядування школи від 03.09.2001р., та Положенням про вибори в школі від 03.09.2001р.

 

 

РОЗДІЛ 3

 

КЕРІВНИЙ ОРГАН КРАЇНИ ДОБРА СЗШ №189.

 

Стаття 16. Єдиний орган законодавчої влади у школи є актив учнівського самоврядування Країни Добра.

 

Стаття 17. Конституційний склад активу учнівського самоврядування Країни Добра – по два представника з кожного класу 5-11 класів. Представники обираються учнями свого класу шляхом рівного, прямого голосування строком на один рік. Кандидат в представники школи вважається обраним, якщо він набрав більше 50%. Голосів.

 

Стаття 18. Представником активу учнівського самоврядування може бути обраний, який навчається в школі не менше двох останніх років

 

Стаття 19. Повноваження представників та керівників секторів учнівського самоврядування припиняється достроково на підставі прийнятих положеннях від 03.09.2001р. та у разі:

1.     Складання повноваження за особистою заявою.

2.     Не виконання посадових обов’язків, які підписуються при вступі на керівну посаду.

 

Стаття 20. Голосування на засіданнях активу Країни Добра здійснюється кожним членом самостійно. Рішення приймаються 70% голосів представників, які присутні на засіданні, якщо інше не передбачене Конституцією. Рішення не може бути прийняте, якщо на засіданні присутні менше половини віл конституційного складу активу.

 

Стаття 21. До повноважень активу Ради “Дружба” шкільної Країни Добра належить:

1.     Внесення змін до Конституції Країни Добра.

2.     Прийняття законів Країни Добра учнівського самоврядування.

3.     Усунення голови Ради “Дружба” з поста в порядку особисто процедури (імпічменту).

4.     Здійснення контролю за діяльністю секторів учнівського самоврядування відповідно до цієї Конституції добра.

5.     Представництво інтересів учнів школи в організаціях влади Країни добра.

 

Стаття 22. Законопроекти, визначені Головою учнівського самоврядування, як невідкладні, розглядаються активом учнівського самоврядування школи позачергово.

 

Стаття 23. Керує роботою учнівського самоврядування школи голова зборів, якого обирає актив Ради.

 

Стаття 24. Голова зборів Ради Країни Добра:

1.     Веде пленарні засідання Ради Країни Добра.

2.     Організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях зборів.

3.     Підписує закони або постанови прийняті Радою Країни Добра.

4.     Організовує роботу Ради Країни Добра.

 

Стаття 25. З активу Ради Країни Добра обираються перший та другий заступник Голови зборів Країни Добра, які допомагають Голові зборів керувати його роботою, а в Раді виконувати його функції згідно цієї  Конституції. Перший заступник Голови зборів Країни Добра має більше повноважень, ніж другий.

 

 

РОЗДІЛ 4

 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ ДОБРА.

 

Стаття 26. Голова ради старшокласників “Дружба” є Головою Країни Добра і виступає від її імені. Він є гарантом додержання Конституції Країни Добра, прав і свободи школярів.

 

Стаття 27. Голова Країни Добра обирається в кінці кожного року учнями 5-11 класів та вчителями на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

Стаття 28. Голова Країни Добра обирається із числа учнів 9-11 класів терміном на один рік, окрім особливих випадків.

 

Стаття 29. Щоб стати кандидатом Голови Країни Добра, учеві 9-11 класів, що виявили бажання її очолити, повинні зібрати 60 підписів учнів своєї школи різних класів.

 

Стаття 30. Головою Країни Добра та Ради старшокласників “Дружба” вважається учень або учениця, які отримали більше 50% голосів. В іншому разі призначається друге коло виборів.

 

Стаття 31. Чергові вибори Голови Країни Добра проводиться в кінці кожного навчального року. У разі дострокового припинення повноважень Голови Країни Добра вибори призначаються не пізніше 20 днів з дня припинення повноважень.

 

Стаття 32. Голова Країни Добра :

1.Забезпечує розвиток Країни Добра.

2. Здійснює звернення до учнів про внутрішнє і зовнішнє становище Країни Добра

3. Представляє Країну Добра в міжміських та міжнародних відносинах, укладає між спільні договори від Країни Добра.

4. Призначає всі шкільні референдуми щодо змін Конституції Країни Добра, проголошує всі шкільні референдуми за ініціативою не менше двох членів активу Ради старшокласників “Дружба”.

5. Підписує закони, прийняті Радою Країни добра.

6. Нагороджує відзнаками Країни Добра.

7. Здійснює інші повноваження визначені Конституцією Країни Добра.

 

Стаття 33. Голова Країни Добра не може передавати свої повноваження іншим особам або органам, окрім випадків визначених Конституцією.

 

Стаття 34. Голова Країни Добра може призначати та звільняти заступника голови, який виконує функції Голови у разі його відсутності.

 

Стаття 35. Голова Крани Добра має право відмінити вето щодо прийнятих Радою законів, повернути їх на повторний розгляд активу школи. Рада може дозволити вето Голови Країни Добра через загально шкільний референдум.

 

Стаття 36. Голова Країни Добра на основі та для виконання конституції і законів Країни Добра видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання в межах Країни Добра

 

Стаття 37. Голова Країни Добра виконує свої обов’язки до вступу на пост новообраного Голови Країни Добра та Ради старшокласників “Дружба” ЗСШ №189. Повноваження Голови Країни Добра припиняються достроково на підставі положення від 03.09.2001р. в разі:

1.     Відставки.

2.     Неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я.

3.     Усунення з поста в порядку імпічменту.

4.     Переведення до іншого навчального закладу.

 

Стаття 38. Відставка Голови Країни Добра набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви відставки на засіданні активу Ради Країни Добра

 

Стаття 39. Голова Країни Добра може бути усунений з поста шкільним активом Країни Добра в порядку імпічменту в разі порушення ним чинного законодавства Країни Добра або недобросовісного виконання ним своїх обов’язків.

Питання про усунення Голови Країни Добра з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю активу від конституційного складу Ради Країни Добра

Рішення про усунення Голови країни Добра з поста в порядку імпічменту приймають активом Країни Добра  не менш, як 60% членів активу Країни Добра.

 

 

РОЗДІЛ 5

 

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ КРАЇНИ ДОБРА.

 

Стаття 40. Новий Голова Країни Добра починає виконувати свої обов’язки через 40 днів після перевиборів. За цей час він має сформувати новий уряд.

 

Стаття 41. Актив Ради Країни Добра є вищим органом виконавчої влади Країни Добра. Актив Ради відповідає перед Головою Країни Добра.

Актив Ради у своїй діяльності керується Конституцією та іншими нормативно - правовими актами вищих органів Країни Добра.

 

Стаття 42. До складу активу Країни Добра входять відповідальні за сектори: культмасовий, учбовий, трудовий, спортивний, Прес-центр, міжнародні зв’язки, шефський, фінансові справи.

Відповідальні за сектори призначаються Головою Країни Добра. Голова Країни Добра керує роботою активу Ради старшокласників “Дружба”.

 

Стаття 43. Актив Ради старшокласників “Дружба” складає повноваження перед новобраним Головою Країни Добра.

 

Стаття 44. Актив Країни Добра :

1.     Вживає заходи щодо забезпечення прав і свобод учня.

2.     Забезпечує проведення політики у сфері освіти, науки і культури.

3.     Розроблення і здійснення проведення загально-шкільних програм, економічного, науково – технічного, культурного і духовного розвитку учнів школи.

4.     Спрямовує і координує роботу секторів, інших органів виконавчої влади.

 

Стаття 45. Актив Країни Добра в межах своїх повноважень видає нормативно – правові акти, які є обов’язковими для виконання в межах Країни добра. Нормативно – правові акти підписує голова Країни, який видає цей нормативно – правовий акт.

 

Стаття 46. Відповідальні за сектори вільно формують склад своїх секторів і роблять будь – які кадрові зміни всередині сектору самостійно.

 

Стаття 47. Організацію та контроль за грошовою політикою займаються виключно відповідальні особи з числа активу Ради, якого призначає Голова Країни Добра.

 

 

РОЗДІЛ 6

 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ КРАЇНИ ДОБРА.

 

Стаття 48. Законопроект про внесення змін до Конституції Країни Добра може бути поданий до Ради Країни Добра Головою Країни Добра, або не менш як третиною представників активу школи Країни Добра.

 

Стаття 49. Законопроект про внесення змін до Конституції Країни Добра вважається прийнятим, якщо на наступному засіданні після розгляду законопроекту в Раді Країни Добра за нього проголосувало більше двох третин від конституційного складу активу Ради Країни Добра школи.

 

Стаття 50. Законопроект про внесення змін до конституції Країни Добра, який не розглядався активом Ради старшокласників “Дружба” і не був прийнятий, може бути поданий до Ради Країни Добра не раніше, ніж через 3 засідання з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

 

 

РОЗДІЛ 7

 

ПРАВА ТА ОБОВЬЯЗКИ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №189.

 

Стаття 51. Всі учні Країни Добра мають право та обов’язки згідно з Конституцією України та Конституцією Країни Добра.

Конституцією Країни Добра не можуть бути звужені права та свободи учня, гарантовані Конституцією України.

 

Стаття 52. Всі учні Країни Добра є вільні та рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

 

Стаття 53. Учні мають рівні конституційні права і свободи та є рівні перед законом.

 

Стаття 54. Кожен має право на повагу до його гідності.

 

Стаття 55. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

 

Стаття 56. Всі учні Країни Добра мають право брати участь в управлінні державними справами у в нешкільному референдумі, до органів державної влади за винятком обмежень, встановлених Конституцією Країни Добра. Не можуть бути обраними до влади учні, які провчились у спеціалізованій школі №189 менш двох років.

 

Стаття 57. Всі учні Країни Добра мають право направити індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звернутися до органів державної влади Країни Добра та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення іі дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

 

Стаття 58. Кожен учень Країни Добра має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

 

Стаття 59. Кожному гарантується право знати свої права та обов’язки

 

Стаття 60. Кожен учень Країни Добра повинен берегти майно Країни Добра.

 

Стаття 61. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно не законні розпорядження чи накази.

 

Стаття 62. Кожен учень Країни Добра зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції Країни Добра та законів України і Конституції країни Добра, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших учнів. Незнання законів не звільняє від відповідальності.

 

 

РОЗДІЛ 8

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Стаття 63. Конституція Країни Добра набуває чинності з дня її прийняття. Днем прийняття Конституції країни добра вважається схвалення Конституції Країни Добра  учнями школи №189 на все шкільному референдумі.

 

Стаття 64. День прийняття Конституції  Країни Добра є загально шкільним святом – День Конституції Країни Добра

Hosted by uCoz